باز کردن عکس مطالب

طرح جالب روی جلد هفته نامه چلچراغ


به گیرنده های خود دست بزنید!
به نظرم این طرح بسیار جالب و معنی داری اومد...
به متن روی روزنامه مذکور نگاه کنید،نوشته شده است : اختلاس و استیضاح یعنی درست در زمانیکه داشت این اختلاس "کـــــــش" پیدا میکرد با یه بمب خبری تمامی فکرها را منحرف کردند حال این خود ما هستیم که باید گیرنده های خود را درست تنظیم کنیم تا اسیر چنین بازی های خبری نوشیم...
 
 

counter hit make