باز کردن عکس مطالب

یکی به این کودک کمک کند!


آقاجون به این بچه چیکار داری؟!...ولش کن بابا کشتیش...بچه تو رو دید وحشت کرد بنده خدا...چرا دست از سر کچل ما برنمیدارید؟!...ولش کن ولش کن...

http://irannaz.com/user_files/image/image12/0.769978001297568630_irannaz_com.jpg

counter hit make